Gucci Mane - Pineapple

CashMoneyAP
Hitmaka!
It's Gucci!

Yellow diamond ring on my fist like a pineapple
Shaped like a Coke bottle, so I threw a dime on it
Shine on he...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.