Morcheeba - Blaze Away

It's Morcheeba and Roots Manuva
And we are together in unity
Into the furnace we blaze away
Forevermore

No doubt, this life
Ready to go left an...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.