John Maus - Outer Space

Over here
Mr. Money Bags
Mr. Brand New shoes
Mr. "I am a god"

They don't know shit about outer space

My friends, my friends, there is no frie...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.