John Maus - 1987

1987, 19-87, 1987, 19-87
19-87, 1987, AK47, 1987

Sexy, sexy, sexy, sexy
Sexy, sexy, sexy, sexy

I am getting older, you are, hey, getting old
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.