Joe Moses - Back Goin Brazy

Shoot up your set, them K's out, niggas they shoot, but never kill
Moses, he known for the drug deal, heavy D pushin', that's so fo' real
My niggas ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.