MoneyBagg Yo - Bagg Move

Ice my neck and grill (ice)
Look at my bitch, she real (bitch)
Heard he got popped in the field (popped)
Heard he got popped in the field (baow)
Y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.