Quality Control - Holiday

Honorable C.N.O.T.E

I'm paying rent, it's a holiday
I'mma throw the money up, watch it fall in place
Yea, you're gonna see it rain from a mile aw...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.