John Maus - Teenage Witch

Teenage witch
The teenage witch
Teenage witch!
Want to start a fire, witch?
For that icy titty? Teenage witch
The teenage witch
Teenage witch! ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.