Johnnyswim - What Are You Doing New Years Eve

Maybe it?s much
Too early in the game
But I thought I?d ask you
Just the same

What are you doing New Year?s
New Year?s Eve?

Wonder whose arms
Will h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.