Schwarz & Funk - I Feel For You

Baby, baby, when I look at you
I get a warm feelin' inside
There's somethin' about the things you do
That keeps me satisfied

I wouldn't lie to y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.