Tony Lucca - Trouble

Trouble
Trouble, trouble, trouble, trouble
Trouble been doggin' my soul since the day I was born
Worry
Worry, worry, worry, worry
Worry just will...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.