Maroon 5 - Highway to Hell

Livin' easy
Livin' free
Season ticket on a one-way ride
Askin' nothin'
Leave me be
Takin' everythin' in my stride
Don't need reason
Don't need ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.