Slakah the Beatchild - Enjoy Ya Self V2

Yes yes y'all
Yes yes y'all
Yes yes y'all
I know that y'all impressed y'all
Yes yes y'all
Yeah you rocking with best y'all
Get it off my chest y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.