Kristian Stanfill - Jesus Paid It All

I hear the Savior say, Thy strength indeed is small
Child of weakness, watch and pray, Find in Me thine all in all

'Cause Jesus paid it all
All t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.