Autechre - Augmatic Disport

Whoh oh, oh
This disport is so augmatic
(AUGMATIC)
It is like a kind of magic
(MAGIC)
And baby when you dance
I can see a bowl of crisps in your eyes...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.