Charlie Robison - New Year's Day

Well, I woke up early Sunday mornin'
Had myself a piece of toast
Had 50 dollars in my pocket
Gonna chase myself a ghost

Went down Camino Espinoza
Gon...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.