Kid Loco - Cocaine Diana

Mirror in my bedsit bathroom
Pulling nails out of my head
Lucy's on my shoulder
Talking like she owns the dead

so you wanna be my soldier
And to ride...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.