Lauryn Hill - Nice For What

(I wan' know who mothafuckin' representin' in here tonight)
Oh (hold on, hold on)
(I keep lettin' you back in) Back in
How can I explain myself?
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.