RL Grime - Shrine

It's all for the taking
The chance that I'm taking, oh oh
I'm leaving myself open
It ain't a long shot, I'm certain, oh oh
I won't roll another tr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.