Future - Upscale

Gator bump, they ain't swag, though
Backburner full of fine hoes
Swag journies to the condo
Couple milli' off a ride, woah
That boy Cass'
N-N-Non...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.