Wiz Khalifa - B Ok

My bad, I came in and fell straight asleep
I'm tired as a mo' fucker

Uh
It was 2009
And I was just gettin' home off tour
Doin' hella shows for ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.