Wiz Khalifa - Mr. Williams/Where is the Love

Don't fear, just love me ya
Into the moonlight
Shine on your body
So bright yeah
Your beauty's turning
Baby tonight I hope my sights alright
In ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.