Amanda Seyfried - Dancing Queen

Ooh, you can dance, you can jive
Having the time of your life
Ooh, see that girl, watch that scene
Digging the dancing queen

Friday night and th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.