Jeremy Irvine - Knowing Me, Knowing You

No more carefree laughter
Silence ever after
Walking through an empty house
Tears in my eyes
Here is where the story ends
This is goodbye

Know...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.