Drake - Jaded

Ayy, yeah
Dogs on this side, dogs over on this side
Yeah

Leaving me (leavin' me)
Dippin' out on me (on me)
Already got what you needed, I guess...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.