Drake - Don't Matter To Me

Ayy, wild things you're doin' at night
Trips to wherever feels right
Doin' it all just to feel things
Drinking's enough of a vice
Drugs just aren'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.