Drake - Mob Ties

Ayy, sick of these niggas (sick)
Sick of these niggas (sick, sick)
Hire some help (help), get rid of these niggas (skrr)
Sick of this shit, move to...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.