XXXTENTACION - Ghost Busters

Honorable C.N.O.T.E
Yeah, first I wanna show you some of this damage
It's pretty hard to miss considering
It's front and center on this red Ferrari...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.