KSI - Uncontrollable

Yeah, yeah
Mmm, yeah

Lit it up, I'm the one that's feeling on fire (It's lit)
Live it up, looking at my G, we go higher
I earned the whole shit,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.