Drake - Trust Issues

Uh
Aw, yeah, aw, yeah
Call up on drank and let's, let's call up and
Uh

All I care about is money and the city that I'm from
I'ma sip until I fe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.