Young Thug - 100 Degrees

Hundred degrees, let the top down (hundred degrees)
Jewelry ice cold, got a fever (got a fever)
You should see the way they actin' since I'm hot now...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.