J Balvin - Orgullo

Justin Quiles, J Balvin
Ella me dice que la llame
Pero está mal acostumbrada
Así que hoy hay cambio de planes
Yo voy esperar su llamada

Estamos envue...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.