SFB - Shutdown

Yeahhh, hey
That's my clique
Haa (Spanker)

Schatje ben je down met de Big Shaq
Ik hou me jacka aan op je feestje (aye)
Zag je wat ze deden bij ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.