2 Chainz - Bigger Than You

2 Chainz
Yeah, VIP my squad (yeah), drop off all the gang (yeah)
VIP the lane (skrrt), VIP the chain (squad)
VIP my squad (yeah, squad), drop off a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.