Kanye west - Face Down

Why all bad bitches keep they phone face-down?
Bad girls always keep they phone face-down
I love you when you face-down (ayy, ayy, yeah, yeah, yeah)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.