Post Malone - Zack and Codeine

Man, my life so sweet, I feel like Cody (Cody)
I wake up, rinse my mouth with fuckin' codeine (codeine)
Thirty bottles, yeah the bill is on me (on m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.