Post Malone - Takin' Shots

Drinkin' all night, but we ain't done yet (yet)
Waitin' on the plug, but he ain't come yet (yet)
Still need somethin'? Put your bank on it (bank on ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.