Noriel - Antes y Después

Escúchame bien
Llego la hora
Hay que expandirse, distribución
Nueva York, Chicago, Los Ángeles
Hay que crear nuestra marca y hacerla crecer
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.