Noriel - De las 2

Yeah yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah

Una es colombiana
La otra es de RD
Las dos están ricas de cabeza a los pies
A las dos les tengo ganas
Pero ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.