Noriel - El Juego

Le digo vente
Le paso el phillie y lo prende
No fumes delante de la gente
Vente y vámonos aparte
Para explicarte

Ay, mami vente
Le paso ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.