Noriel - No Somos Ná

Se mudó de la casa a temprana edad
Maliciosa como yo, llena de curiosidad
El pa'i se lo daba to', ella ya no quiere na'
Ha falta'o un pa'l de ve...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.