Young Thug - Up

Southside on the track, yeah
Yeah
Back to back
Ooh, ooh
Yee!

I take molly and go up (up)
We take coke (and what?) we go up (go up)
We got hoe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.