Bebe Rexha - 2 Souls on Fire

Desire, two souls on fire
Desire, two souls on fire

You got me out here looking foolish
Look like a dog I'm drooling
Close your mouth boy and ju...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.