DJ Esco - Xotic

I take exotic drugs
I take exotic drugs
I take exotic drugs
I got exotic plugs
I got exotic hoes
I got exotic cars
I got exotic sticks
I got ex...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.