DJ Esco - Chek

Pluto (If young Metro don't trust you, I'm gon' shoot you)

I get to these racks consistently
Who gon' stop me now?
They keep talkin', I'm talkin'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.