ERRdeKa - Messer

Ich trag noch das Messer doch sie sehen' es nicht
Unterm' rechten Ärmel fest in meinem Griff
Tief hinein ins Herz da stach ich dich
Du warst meine ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.