ERRdeKa - Ave Maria

Vergib mir, vergib mir, vergib mir
Vergib mir, vergib mir, vergib mir
Vergib mir, vergib mir, vergib mir
Ich kann es nicht ansehn' [sein?] verstell...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.