ERRdeKa - Drama

Wieder Streit auf dem nachhause Weg
Und wir geh'n und wir renn' und wir bleiben stehen
Du sagst mir dass du das so nicht mehr kannst
Wie soll das m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.