Zoey Dollaz - Bad Tings

(Drink or smoke)
Am I the only one for you?
It's the Richmix
Do I mean everything to you?
Pull up, haha
Am I the only one for you? (drink or smok...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.