6ix9ine - Rondo

I'ma do my dance in a bit (I'ma do my dance)
She front on me, I throw bands at the bih
All up in my pants and I'm rich (yeah)
All up on the couch s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.